Nieuws

Wijzigingen zorgverlof

maandag 11 april 2016

De mogelijkheden om zorgverlof op te nemen, zijn in het afgelopen jaar verruimd. Voorheen was zorgverlof alleen bedoeld voor de zorg voor kinderen, de partner of ouders van werknemers. Nu mogen werknemers echter ook verlof opnemen, als zij moeten zorgen voor bloedverwanten in de tweede graad, voor alle personen die deel uitmaken van hun huishouding en zelfs voor andere personen met wie zij een sociale band hebben, zoals vrienden of buren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend- en langdurend zorgverlof. Uw werknemer heeft het recht om kortdurend zorgverlof op te nemen, als hij gedurende een korte periode moet zorgen voor iemand uit zijn omgeving, die ziek of hulpbehoevend is. Wel moet in dat geval aannemelijk zijn dat uw werknemer de enige is, die de zorg op dat moment op zich kan nemen.

Jaarlijks heeft uw werknemer recht op kortdurend zorgverlof voor ten hoogste twee keer zijn wekelijkse arbeidsduur. Als uw werknemer 20 uur per week werkt, dan mag hij dus 40 uur per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens het verlof heeft uw werknemer recht op doorbetaling van 70% van zijn loon, mits dat niet minder is dan het wettelijk minimumloon.

Langdurend zorgverlof mag per jaar in totaal voor zes keer de wekelijkse arbeidsduur worden opgenomen. Sinds de uitbreiding van de mogelijkheden om zorgverlof op te nemen, is langdurend zorgverlof niet langer uitsluitend bedoeld voor de zorg voor personen die levensbedreigend ziek zijn. Uw werknemer heeft nu namelijk ook recht op langdurend zorgverlof, als hij voor iemand moet zorgen die ziek of hulpbehoevend is.

Tijdens langdurend zorgverlof heeft uw werknemer geen recht op loondoorbetaling. Verder moet uw werknemer zijn verzoek om langdurend zorgverlof op te nemen minimaal twee weken van tevoren schriftelijk bij u indienen. Vervolgens mag u hem vragen om op korte termijn, door het aanleveren van informatie, aannemelijk te maken dat het noodzakelijk is dat hij voor langere duur voor een zieke of hulpbehoevende zorgt.

Zowel voor kortdurend-, als voor langdurend zorgverlof geldt dat u het verzoek om verlof op te nemen moet toewijzen, tenzij u een bedrijfsbelang heeft dat zich tegen het verlof verzet. Uw bedrijfsbelang dient dan wel zodanig zwaarwegend te zijn, dat het belang van uw werknemer daarvoor moet wijken.

Het is tot slot aan te raden om na te gaan of de cao, die binnen uw onderneming van toepassing is, een regeling over zorgverlof bevat. Sommige cao’s kennen namelijk afwijkende bepalingen over met name het recht op loondoorbetaling tijdens zorgverlof.

Heeft u vragen over zorgverlof? Neemt u dan contact op met Frontyr via 085 – 773 26 66 of via info@frontyr.nl.

Lees het vorige artikel: Beperken van arbeidsrisico’s – kerntaak Arbodienst