Disclaimer / Algemene Voorwaarden

Lees deze mededeling aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van deze website en als het materiaal op deze website.

Algemeen
Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen Nederland. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Door toegang te zoeken tot de website accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de website benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief de websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze website geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciĆ«le doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.
Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze website, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de website
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beƫindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde websites (gelinkte websites)
Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante websites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.
Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere website hebt gekregen, kunt u naar deze website terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neemt u dan contact op.