Nieuws

Reikwijdte opzegverbod tijdens ziekte

vrijdag 10 februari 2023

Heeft jouw relatie een arbeidsongeschikte werknemer in dienst? Dan geldt in principe dat het dienstverband van de werknemer gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever mag worden opgezegd. Maar hoe absoluut is dit verbod eigenlijk?

Het opzegverbod geldt tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid, ook wel de wachttijd genoemd. Na het einde van de wachttijd kan het dienstverband wel worden opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar ook voordat deze twee jaar zijn verstreken, kan de werkgever in bepaalde situaties overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Ten eerste kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst overgaan indien de werknemer zonder daartoe een goede grond te hebben, niet meewerkt aan de re-integratie door bijvoorbeeld geen gevolg te geven aan door de werkgever gegeven redelijke voorschriften of indien de werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Wel kan de werkgever gehouden zijn om (onder meer) eerst een loonsanctie op te leggen, alvorens de werkgever tot opzegging kan overgaan. Ten tweede kan de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet worden ontslagen, mits uiteraard sprake is van een dringende reden. Indien de dringende reden tot opzegging erin is gelegen dat de werknemer niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie, zal uw relatie zijn werknemer eerst tot medewerking moeten proberen te bewegen door een loonsanctie op te leggen. Zit de werknemer nog in zijn proeftijd? Ook dan kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Let wel: dit is slechts een handgreep uit de bestaande opzegverboden en de uitzonderingen daarop. Wij raden daarom altijd aan om de relatie door een jurist te laten adviseren alvorens wordt overgegaan tot het opzeggen van het dienstverband, ook als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Twijfelt jouw relatie of één van zijn werknemers bescherming van een opzegverbod geniet en of daarop misschien een uitzondering van toepassing is? Neem dan contact op met onze juristen door te bellen naar 08 5- 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl. Het eerste gesprek is vrijblijvend!