Nieuws

De probleemanalyse, het fundament onder de re-integratie-inspanningen

dinsdag 17 mei 2022

De probleemanalyse en het daaruit voorkomend advies is de basis voor het Plan van Aanpak bij de re-integratie. Het ontbreken van werkgeversinput kan gevolgen hebben voor de verdere re-integratiestappen. Wat zijn deze gevolgen en welke tips kan je aan je relaties meegeven?

De probleemanalyse

Tijdens het verzuim wordt een probleemanalyse opgesteld om inzicht te geven in de situatie van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts geeft aan welke stappen genomen worden om het verzuim te beperken en de werknemer te laten re-integreren. Niet alleen de medische aspecten spelen hierin een belangrijke rol, ook andere factoren die het verzuim beïnvloeden of de terugkeer naar het werk mogelijk maken. Op basis van de probleemanalyse kan de bedrijfsarts of arbodienst een advies geven hoe werkhervatting het beste kan plaatsvinden:

 • de werkzaamheden waartoe de werknemer wel of niet in staat is;
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die je moet treffen in het kader van de re-integratie.

Informatie van de werkgever is onmisbaar

Niet altijd wordt advies gegeven op de punten die juist relevant zijn voor het verdere traject. Door de input van de werkgever kan hier wel op worden gestuurd. Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst wordt kwalitatief bruikbaar wanneer de werkgever voorafgaand aan het spreekuur contact opneemt. De werkgever kan aangeven op bovenstaande punten advies te verwachten. Daarnaast kan hij relevante achtergrondinformatie geven.

Advies voor aan je relaties:

 • Zorg dat bij de bedrijfsarts bekend is welke werkzaamheden er binnen de onderneming verricht worden.
 • Geef aan of de bedrijfsarts specifiek advies geeft op de onderdelen die nodig zijn voor het Plan van Aanpak.
 • Vraag aan de bedrijfsarts om een concreet werkhervattingsplan zodat ook snel duidelijk is als de opbouw niet goed verloopt.
 • Vraag om uitleg wanneer onderdelen in het advies onduidelijk zijn.
 • Bij twijfel over een behandeling, vraag of de behandeling voldoende resultaat geeft of dat bedrijfsarts een beter alternatief weet.
 • Vraag wat nog meer gedaan kan worden om aan de re-integratie-eisen te voldoen en het herstel te bevorderen.
 • Informeer over de voortgang van de re-integratie tot nu toe.

Wat als de input van de werkgever ontbreekt?

Het ontbreken van de input van werkgever en werknemer kan zowel invloed hebben op de beoordeling van de UWV als het Plan van Aanpak.

Beoordeling UWV
Het UWV kijkt bij de beoordeling van de probleemanalyse of de werkgever en werknemer een goed beeld kunnen vormen over de oorzaken van het verzuim en de mogelijkheden tot werkhervatting. De input komt van zowel werkgever als werknemer.

Plan van Aanpak
Op basis van het advies van de arbodienst/bedrijfsarts moet de werkgever samen met de werknemer een Plan van Aanpak opstellen. Hierin staat welke acties de werknemer gaat uitvoeren om uiteindelijk weer aan het werk te gaan.

Wanneer de input van de werkgever mist, bestaat de kans dat het advies onvolledig of onduidelijk is waardoor het niet bruikbaar is. Het is van belang dat de werkgever weet en begrijpt wat het advies inhoudt en wat er wordt verwacht. Daarnaast kan een werknemer zich ongehoord voelen wanneer zijn/haar inbreng ontbreekt. In dit geval moet dit worden aangegeven  bij de bedrijfsarts.

Alleen door een juiste balans kan een effectief Plan van Aanpak worden opgesteld en draagt dit bij aan een succesvolle re-integratie.