Producten

 
Terug
 

WIA 35 min

Er bestaat een grote kans dat de werknemer bij de WIA keuring afgewezen wordt voor de WIA-uitkering, omdat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard wordt. De werknemer valt dan in de zogenoemde 35-min-categorie. Felison biedt verschillende WIA 35-min oplossingen aan.

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, zijn wettelijk gezien wel arbeidsongeschikt, maar hebben geen recht op een uitkering in het kader van de WIA. Zij blijven in principe ook na twee jaar ziekte in dienst van de werkgever.
Na de loondoorbetalingsverplichtingsperiode bij ziekte van twee jaar kan de werkgever ontslag aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u terugvinden op de website van het UWV. In principe gaat de wetgever ervan uit dat u als werkgever samen met de werknemer kijkt naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

In geval van arbeidsongeschiktheid van 35% of minder moeten de individuele werkgever en werknemer in het kader van re-integratie een passende oplossing vinden. Het ligt daarom voor de hand dat werkgever en werknemer na de claimbeoordeling van het UWV een gesprek hebben dat zich specifiek richt op de resterende functiemogelijkheden. In het geval van een structureel gezondheidsprobleem zijn er twee oplossingen mogelijk:

  1. in overleg tussen werknemer en werkgever kan besloten worden tot een vermindering van de taakomvang van de werknemer. Dit betekent een vermindering van het salaris van de werknemer. De werknemer doet immers minder dan waarvoor hij/zij is aangesteld.
  2. het is mogelijk dat de werknemer een andere functie van een ander niveau gaat vervullen en het bijbehorende (waarschijnlijk lagere) salaris daarvoor ontvangt.

Er kunnen afspraken worden gemaakt over een tijdelijke compensatie voor de eventuele salarisachteruitgang. Zodra een werknemer een andere functie gaat vervullen is belangrijk dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Als dit niet door een werkgever wordt gedaan, kan de werknemer aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden zoals die in de oude overeenkomst staan.

Verzekeringsoplossing (WIA Bodemverzekering)
Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen geen wettelijke uitkering maar krijgen wel te maken met een inkomensterugval wanneer de werkgever op basis van de verminderde verdiencapaciteit een lager salaris doorbetaalt. Deze inkomensterugval kan worden verzekerd door een WIA-bodemverzekering. De bodemverzekering kan over het algemeen alleen in combinatie met een andere WIA-verzekering worden afgesloten. Er zijn verzekeringen die voor een beperkte periode een uitkering verstrekken en er zijn verzekeringen die uitkeren tot de geldende AOW-leeftijd.

Wilt u advies over de WIA 35min verzekering of een offerte opvragen? Neem contact op met uw adviseur.