Producten

 
Terug
 

WGA Eigenrisicodragerschap

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden is het belangrijk om eventuele risico’s goed inzichtelijk te hebben zoals:

 • Heeft u alle WGA en IVA uitkeringen die in het verleden aan u zijn toegekend in kaart?
 • Heeft u alle werknemers in kaart die momenteel langdurig ziek zijn?
 • Heeft u alle werknemers die < 35% arbeidsongeschikt zijn ook in beeld?

Heeft u bovengenoemde situaties niet goed inzichtelijk en wordt u eigenrisicodrager. Dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Uw adviseur kan u helpen om deze risico’s in kaart te brengen.

Voor welke WGA-uitkering bent u eigenrisicodrager voor de WGA?
U krijgt de kosten vergoed die u moet betalen voor de WGA-uitkering. Maar welke uitkeringen vallen er nu precies onder het eigenrisicodragerschap van de WGA?

 1. De loongerelateerde WGA-uitkering. Deze duurt maximaal drie jaar en twee maanden;
 2. De loonaanvulling van de WGA. Een werknemer krijgt deze loonaanvulling , als de loongerelateerde uitkering is afgelopen. U betaalt niet de hele loonaanvulling, maar alleen de kosten van een vervolguitkering die uw werknemer zou krijgen als hij niet zou werken. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Het UWV betaalt de loonaanvulling;
 3. De WGA-vervolguitkering. Een werknemer krijgt deze uitkering als hij minder verdient dan de helft van wat hij volgens het UWV nog zou kunnen verdienen;
 4. De premies van de werknemersverzekeringen;
 5. De premies voor de Zorgverzekeringswet.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen bij WGA Eigenrisicodragerschap
Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • betaling van zijn re-integratie;
 • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wanneer kunt u eigenrisicodrager voor de WGA worden?
U kunt twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager; per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
Als u startende werkgever bent kunt u het hele jaar eigenrisicodrager worden vanaf ingangsdatum van uw ‘werkgeverschap‘.

Wilt u advies over de WGA Eigenrisicodragerschapverzekering of een offerte opvragen? Neem contact op met uw adviseur.