Nieuws

Vakantieverlof door zieke werknemers

donderdag 29 juni 2023

In de vakantieperiode ontvangen wij regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het opnemen van vakantieverlof door een zieke werknemer. Vaak is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte en een eventuele uitkering vanuit de verzuimverzekering. Daarom leggen we graag uit waar een werkgever in deze situatie rekening mee moet houden.

Net als iedere andere werknemer heeft een (gedeeltelijk) zieke werknemer het recht om vakantieverlof op te nemen. Het verlenen van toestemming en het verrekenen van het verlofsaldo gebeurt altijd in overleg tussen de werkgever en de werknemer, eventueel na afstemming met de bedrijfsarts. Tijdens ziekte bouwt een werknemer wettelijke vakantiedagen op, net als niet zieke werknemers. De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen loopt ook door, tenzij hierover andere afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao zijn gemaakt. Een werknemer die arbeidsongeschikt is en vakantieverlof opneemt krijgt 100% van het loon doorbetaald. Het vakantieverlof wordt dan, net als bij niet zieke werknemers, in mindering gebracht op het opgebouwde verlofsaldo. Ook is de zieke werknemer gedurende de verlofperiode volledig vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. In deze situatie is er geen sprake van loondoorbetaling in verband met ziekte en valt de verlofperiode niet onder de dekking van de verzuimverzekering. Wanneer de werknemer zijn vakantiedagen behoudt, volgt er wel een uitkering vanuit de verzuimverzekering.